(1)
Harshal Bodiwala; Vasav Rakholia; Akshay Sanepara; Apurv Kapadia. Paris Metro Line No -14. IJAERD 2017, 4, 19-24.