(1)
Vishwambhar Kapare; Priyanka Gade; Priyanka Kumari; Radhika Sagam. A SURVEY ON NEW HORIZONS FOR HEALTH THROUGH MOBILE TECHNOLOGIES. IJAERD 2017, 4, 66-71.