(1)
G.Balaji; G.Sanjiv krishnan; R.Jaya prakash raj; M.Balakrishnan; J.Harikaran. PREPARATION OF ALTERNATIVE BRICKS BY USING WOOD ASH AND QUARRY DUST. IJAERD 2017, 4, 359-364.