(1)
Abhishek Talashi; Akshay Bulkunde; Shaishav Kulkarni; Suraj Mhaske. MAGNETIC BEARING INDUCTION MOTOR. IJAERD 2015, 2, 94-98.