[1]
G.Balaji, G.Sanjiv krishnan, R.Jaya prakash raj, M.Balakrishnan, and J.Harikaran, “PREPARATION OF ALTERNATIVE BRICKS BY USING WOOD ASH AND QUARRY DUST”, IJAERD, vol. 4, no. 3, pp. 359–364, Mar. 2017.