[1]
Sureshkumar Natarajan, Hitesh Koli, Sohail B. Shaikh, and Prathamesh Chalke, “Surface Computer”, IJAERD, vol. 4, no. 4, pp. 931–936, Apr. 2017.