[1]
Abhishek Talashi, Akshay Bulkunde, Shaishav Kulkarni, and Suraj Mhaske, “MAGNETIC BEARING INDUCTION MOTOR”, IJAERD, vol. 2, no. 7, pp. 94–98, Jul. 2015.